Reklamačný poriadok internetového obchodu eshop.vickywall.sk

Reklamácia tovaru

V prípade reklamácie liekov zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením lieku (poštovné a balné). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania lieku sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách, keď najmä v prípade liekov nemusí predávajúci zaslanie prípravku pre reklamáciu vyžadovať. Pri komunikácií s predávajúcim, vždy uvádzajte číslo objednávky. Plné znenie reklamačného poriadku je dostupné v článku X. VOP.

Kde reklamovať

  1. Produkt ste si vyzdvihli na odbernom mieste (lekáreň)
    – je nutné reklamovať priamo v danom odbernom mieste. Odberné miesto (lekáreň) je zároveň predávajúcim a vystavuje zákazníkovi daňový doklad.
  2. Produkt ste si nechali zaslať domov
    – je nutné vyplniť reklamačný protokol, ktorý nájdete na konci tejto stránky aj s pokynmi k vyplneniu.

Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nutné, aby kupujúci informoval predávajúceho o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického formulára) na adresu info@vickywall.sk . Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v odkaze na konci tejto stránky.

Prijatie odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu bezodkladne potvrdené e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy budú vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

Alternatívne online riešenie sporu

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Vrátenie tovaru

Kupujúci zašle tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy  na adresu Lekáreň Vicky Wall, Red Angel s.r.o., Riazanská 59, 83103 Bratislava. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

REKLAMAČNÝ PROTOKOL – NEDORUČENÝ PRODUKT

REKLAMAČNÝ PROTOKOL – POŠKODENÝ PRODUKT

REKLAMAČNÝ PROTOKOL – ZÁMENA PRODUKTU