Vážený zákazník, vážená zákazníčka,

iste je vám známa skutočnosť, že od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré stanovujú nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov.

Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, aby sa aj naša spoločnosť pripravila na nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb podľa Nariadenia a Zákona.

Ochrana osobných údajov

Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov na internete je pre nás veľmi dôležitá a venujeme jej maximálnu pozornosť. Aby sme vám mohli ponúknuť čo najkvalitnejšie služby, potrebujeme niektoré Vaše dáta poznať. Všetky informácie o Vašej osobe však používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe nikomu inému. K informáciám obsahujúcim Vaše osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré prešli príslušným školením a ktoré sú povinné dodržiavať mlčanlivosť a zákonom stanovené povinnosti a postupy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu eshop.vickywall.sk, dávate pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. S týmito údajmi je zaobchádzané výhradne podľa zákonom stanovených postupov.

Svojim podpisom udeľujem dobrovoľne a slobodne spoločnosti Red Angel s. r. o., so sídlom Riazanská 59, 831 03 Bratislava, IČO: 47 321 211 (ďalej len „spoločnosť“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, email, telefón, rod,
 • elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach.

Beriem na vedomie, že:

 • mám právo požadovať od spoločnosti prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu alebo svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne ​​odvolať, a to písomne ​​na adrese sídla spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu: info@vickywall.sk,
 • mám právo kedykoľvek bezplatne namietať proti tomuto spracovaniu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode,
 • spoločnosť osobné údaje zlikviduje tiež, akonáhle pominie účel, pre ktorý boli moje osobné údaje spracované,
 • mám právo na prenosnosť poskytovaných údajov a predloženie sťažnosti príslušnému úradu,
 • nemám povinnosť osobné údaje spoločnosti poskytnúť, pričom, ak tak neurobím, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky.

Vymazanie osobných údajov

V prípade, že chcete, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy úplne odstránené, zašlite prosím žiadosť o vymazanie osobných údajov na adresu: info@vickywall.sk. Vaše osobné údaje budú neodkladne z databázy odstránené.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na http://eshop.vickywall.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo e-shop, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. a dodávateľom zabezpečujúcim dodávku konkrétneho tovaru. Toto však vždy iba v rámci konkrétnych prípadov s využitím týchto služieb a výhradne v medziach právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť spracúváva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • zaradenia do databázy zákazníkov a zákazníčok lekárne Vicky Wall,
 • účasti vo vernostnom programe zákazníkov a zákazníčok lekárne Vicky Wall,
 • účasti na marketingových a spoločenských akciách lekárne Vicky Wall,
 • ponuky obchodu alebo služieb spoločnosti,
 • vykonávania marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania zákazníkov a zákazníčok lekárne Vicky Wall alebo iných foriem personifikácie,
 • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, sms správou alebo inou formou elektronickej komunikácie.

VYHLÁSENIE:

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami spoločnosti. Ďalej som uzrozumený/á s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností prevádzkovateľa osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo osobitnými právnymi predpismi.Súhlasím s tým, že budem pravidelne prostredníctvom SMS správ a e-mailu informovaný/á o novinkách a obchodných oznámeniach lekárne Vicky Wall. Svojim podpisom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil/a so znením svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytovaného spoločnosti, ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.