Môj profil

Ochana osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov

VYHLÁSENIE:

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami spoločnosti. Ďalej som uzrozumený/á s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností prevádzkovateľa osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo osobitnými právnymi predpismi.Súhlasím s tým, že budem pravidelne prostredníctvom SMS správ a e-mailu informovaný/á o novinkách a obchodných oznámeniach lekárne Vicky Wall. Svojim podpisom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil/a so znením svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytovaného spoločnosti, ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.

Zadajte prihlasovacie údaje